Valitettavasti käyttämäsi selain on vanhentunut, eikä sivusto luultavasti näy ja toimi oikein. On korkea aika päivittää selain.

Sivusto edellyttää toimiakseen, että JavaScript on sallittu selaimen asetuksissa.

Yllätyimme iloisesti, että ISS:n ympäristöjärjestelmä oli saatu toimimaan niin hyvin. Näki, että asian eteen oli tehty töitä jo pitkään.

Antti Lavonen
ISS:n ympäristöjärjestelmän
arvioinneista vastannut
johtava arvioija
Bureau Veritas Certificationista

Ympäristövastuu on keskeinen osa ISS Palveluiden päivittäistä toimintaa. Yhtiö on sitoutunut toimintansa ympäristövaikutusten jatkuvaan huomioimiseen ja vähentämiseen. ISS tukee palveluillaan myös asiakkaitaan ympäristötavoitteiden saavuttamisessa.

Ympäristöstä huolehtiminen sekä ympäristönsuojelun tason jatkuva parantaminen ovat ISS:n liiketoiminnan peruslähtökohtia. Ympäristöasioiden hallinnan keskeiset elementit ovat:

 • ISS:n toimintapolitiikka
 • ympäristökatselmointimenettely
 • ympäristöpäämäärät ja -tavoitteet
 • palvelutuotekohtaiset ympäristöasioiden hallintamenettelyt sekä vuosittaiset ympäristöohjelmat.
Sertifioitu ympäristöjärjestelmä liittää ympäristöasiat kiinteäksi osaksi ISS:n johtamista ja palvelutuotteita.

Bureau Veritas Certification myönsi ISS:n ympäristöjärjestelmälle ISO 14001 -standardin mukaisen sertifikaatin kesäkuussa 2013. Sertifikaatti kattaa ISS Palvelut Oy:n kiinteistö- ja toimitilapalvelut sisältäen siivous- ja toimistopalvelut, kiinteistön ylläpitopalvelut, ruokailupalvelut sekä turvallisuuspalvelut valtakunnallisesti. Sertifioitu ympäristöjärjestelmä liittää ympäristöasiat kiinteäksi osaksi ISS:n johtamista ja palvelutuotteita.

Ympäristöjärjestelmän sertifioinnin yhteydessä toteutettiin ulkoisia auditointeja ISS:n hallinnossa, alueyksiköissä sekä asiakaskohteissa. Auditoituja asiakaskohteita oli noin 30. Auditoinneissa ei havaittu vakavia poikkeamia. Lieviä poikkeamia havaittiin 10.

ISS otti vuonna 2013 käyttöön uuden toimintamallin yrityksen toimintajärjestelmän sisäisiin auditointeihin. Sisäisissä auditoinneissa käydään koko yrityksen toimintajärjestelmä läpi ja yhtenä arvioitavana osa-alueena on toiminnan ympäristövastuullisuus niin yksiköissä kuin asiakaskohteissa ympäri Suomen.

Lisäksi vuoden 2013 aikana aloitettiin valmistautuminen palvelutoimittajien HSEQ-arviointiin. ISS:n tavoitteena on saada hyväksytty HSEQ-arviointi Inspecta Sertifiointi Oy:ltä alkuvuonna 2014. HSEQ arvioinnin kohteena ovat teollisuuden tilaajayritysten määrittelemät toimittajat, toimipisteet ja paikallisorganisaatiot sekä niiden yksiköt.

Vuonna 2013 ei sattunut yhtään ISS:n toiminnasta johtuvaa ympäristövahinkoa. Ympäristövahingot ja -havainnot dokumentoidaan ISS:llä TTT-järjestelmään.

ISS:lle valtakunnallinen ISO 14001 sertifikaatti

Henkilöstömme ympäristötietoisuus on avainasemassa ympäristövastuullisuuden kehittämisessä.

Taina Tilus
Ympäristöpäällikkö
ISS Palvelut

ISO 14001 -ympäristösertifikaatti tarkoittaa jatkuvaa kehittämistä

ISS:lle myönnettiin ISO 14001 -ympäristösertifikaatti kesäkuussa 2013. Se kattaa kaikki ISS:n tuottamat kiinteistö- ja toimitilapalvelut valtakunnallisesti. Ympäristöjärjestelmä on Bureau Veritas Certificationin tarkastama ja hyväksymä.
– Voimme olla ylpeitä, että saimme sertifikaatin. Se on osoitus siitä, että olemme sitoutuneet vahvasti ympäristövastuulliseen liiketoimintaan ja sen jatkuvaan kehittämiseen, sanoo ympäristöpäällikkö Taina Tilus.

ISS on jo vuosia toiminut ISO 14001 -standardin mukaisesti. Sertifikaatti todentaa järjestelmän luotettavuuden. Valitsemalla ISS:n kumppanikseen asiakas voi varmistua, että materiaalihankinnoista ja palvelutuotannosta syntyvät ympäristövaikutukset on minimoitu ja niitä seurataan jatkuvasti.
– Ympäristöasiat ovat keskeinen osa jokapäiväistä toimintaamme kaikilla organisaatiotasoilla. Henkilöstömme ympäristötietoisuus ja -osaaminen ovat avainasemassa ympäristövastuullisuuden kehittämisessä ja panostamme niihin merkittävästi myös vastaisuudessa, Taina kertoo.

– Toivomme, että työntekijät ovat aktiivisia, ja tiimeissä mietittäisiin yhdessä, miten palvelujamme voitaisiin kehittää ympäristöasiat huomioiden, Taina kannustaa.

LÄHDE: töissä-henkilöstölehti 3/2013


5.1.1 Ympäristötavoitteet

ISS:n ympäristöpäämäärä: luomme ekotehokasta huomista

 • tukemalla asiakkaiden omaa ympäristötyötä sekä vähentämällä kiinteistöjen käytönaikaisia ympäristövaikutuksia ekotehokkailla kiinteistöpalveluilla ja suunnitteluratkaisuilla
 • vähentämällä omasta toiminnasta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä
 • kehittämällä henkilöstön ympäristöosaamista ja -tietoisuutta.

ISS asettaa toiminnalleen ympäristöpäämääriin perustuvat konkreettiset ympäristötavoitteet. Ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi laaditaan vuosittain ympäristöohjelma, jossa määritellään kehitystoimenpiteet, aikataulut ja vastuuhenkilöt ympäristöasioiden jatkuvan parantamisen varmistamiseksi sekä tavoitteiden saavuttamiseksi.

ISS liittyi Helsingin kaupungin ja elinkeinoelämän Ilmastokumppanit -verkostoon syksyllä 2013 asettaen omat ilmastotavoitteet toiminnalleen. Helsingin kaupungintalolla syyskuussa pidetyssä tilaisuudessa kaupunginjohtaja Jussi Pajunen allekirjoitti ilmastositoumuksen ISS:n ja kahdeksan muun yrityksen kanssa. Ilmastokumppaneihin on tähän mennessä liittynyt 45 yritystä ja tukijäsentä.


ISS:n ympäristöpäämäärä: Luomme ekotehokasta huomista

ISS mukana Ilmastokumppanit-verkostossa omilla tavoitteillaan

ISS Palvelut Oy:n toimitusjohtaja Kari Virta ja Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen allekirjoittivat ilmastositoumuksen.

ISS mukaan Ilmastokumppaneihin

ISS liittyi vuonna 2013 elinkeinoelämän ja Helsingin kaupungin Ilmastokumppanit-verkostoon. Ilmastokumppaneiksi liittyvät yritykset allekirjoittavat ilmastositoumuksen, jossa nimetään kumppanin ilmastotavoitteet ja keinot ilmastomuutoksen hillitsemiseksi. ISS:n asettamat ilmastotavoitteet ovat:

 • Sitoutamme ja kannustamme henkilöstöämme arkipäivän ympäristötekoihin kasvattamalla heidän ympäristöosaamistaan ja -tietoisuuttaan ympäristökoulutusten ja teemapäivien avulla. Käytössämme on koko henkilöstöllemme suunnattu ympäristöverkkokoulutus.
 • Autamme asiakkaitamme kiinteistöjen energiankulutuksen hallinnassa ja vähentämisessä ISS wise -palvelumme avulla.
 • Vähennämme tuotantoautoista aiheutuvia päästöjämme. Autojemme päästörajaksi on asetettu 140 g/km.

LÄHDE: TÖISSä-henkilöstölehti 4/2013
kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki/ lotta Henriksson

Osa-alue Ympäristötavoite 2013 Toteutuma 2013 Ympäristötavoite 2014
* Vähennystavoitteet vuoden 2012 tasosta
Ympäristöjärjestelmä Ympäristöjärjestelmälle ISO 14001 standardin mukainen sertifikaatti kesäkuussa 2013. Sertifioitu ympäristöjärjestelmä tulee kattamaan ISS Palvelut Oy:n kaikki toiminnot valtakunnallisesti. ISS Palveluiden ympäristöjärjestelmälle myönnettiin ISO 14001 standardin mukainen sertifikaatti 17.6.2013. Hyväksytty palveluntoimittajan HSEQ arviointi keväällä 2014.
Aineet ja kemikaalit Siivousaineiden käytön vähentäminen 5 prosenttia.* Siivousaineiden käyttö väheni lähes 6 prosenttia, mutta aineiden kulutus/siivooja kasvoi. Siivousaineiden käytön vähentäminen 5 prosenttia vuoden 2013 tasosta.
Ympäristömerkittyjen tuotteiden käytön lisääminen siivouksessa prosentilla.* Tavoite saavutettiin ja ympäristömerkittyjen tuotteiden osuus kasvoi 38 prosentista 39 prosenttiin. Ympäristömerkittyjen tuotteiden osuuden kasvattaminen 40 prosenttiin.
Liikkuminen Autolla ajosta aiheutuvien päästöjen vähentäminen 2 prosentilla.* Tavoite saavutettiin ja autoista aiheutuvat päästöt vähenivät 7 % Tavoitteena 2 prosentin päästöjen väheneminen vuoden 2013 tasosta.
Omat toimitilat Omien toimipisteiden jätteiden hyötykäyttöprosentin nostaminen 75 prosenttiin. Tavoitetta ei saavutettu, hyötykäyttö nousi 56 prosentista 63 prosenttiin. Hyötykäyttöprosentti 75
Omien toimipisteiden energian kulutuksen raportoinnin parantaminen. Toimenpiteitä tehty raportoinnin laadun parantamiseksi. Raportoinnin laadun ja luotettavuuden edelleen kehittäminen.
Henkilöstön ympäristöosaaminen Ympäristöverkkokoulutuksen suorittaneiden osuuden kasvattaminen 30 prosenttiin koko henkilöstöstä. Ympäristöverkkokoulutuksen suorittaneiden osuus kasvoi 7,3 prosentista 18 prosenttiin, mutta 30 prosentin tavoitetta ei saavutettu. Toimihenkilöiden osalta saavutettiin 67 prosentin suorittaneiden osuus. Ympäristöverkkokoulutuksen suorittaneiden osuuden kasvattaminen 40 prosenttiin koko henkilöstöstä.

ISS jatkoi vuonna 2012 aloitettua annostelujärjestelmien käyttöönottoprojektia onnistuneesti vuoden 2013 aikana. Ylläpitosiivouksessa annostelujärjestelmien käytön lisääminen vähensi aineiden kulutusta lähes 6 prosenttia. Aineiden kulutus litraa/siivooja kuitenkin kasvoi. Vuonna 2014 jatkamme annostelujärjestelmien käyttöönottoa sekä otamme käyttöön mikrokuitutuotteiden matalalämpöpesun.

Ympäristömerkittyjen tuotteiden osuus siivoustuotteiden ostoista kasvoi 38 prosentista 39 prosenttiin vuonna 2013. Puhdistusaineiden kulutus siivoojaa kohden kuitenkin nousi.


Päästöjen seuranta

ISS seuraa autojen kulutuksen lisäksi CO2 päästöjä (g/ajettu km). Polttoaineen kulutus ja päästöt pienenivät vuonna 2013. Suurin syy päästöjen pienentymiseen on autokannan jatkuva uusiminen sekä tuotannonohjaus- ja GPS-järjestelmien tehokkaampi hyödyntäminen.

Vuonna 2013 GPS-paikannuksen piirissä olevien tuotantoautojen osuus kasvoi 15 prosenttiyksikköä edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 83 prosenttia vuonna 2013. ISS:n tavoitteena oli saavuttaa 90 prosentin taso, jota ei saavutettu. Tavoitteena on, että vuoden 2014 loppuun mennessä 95 prosenttia ja vuoden 2015 loppuun mennessä 100 prosenttia tuotantoautoista on GPS-paikantimien piirissä. Turvallisuuspalveluiden tuotantoautot ovat 100-prosenttisesti GPS-paikannuksessa.


5.1.2 Ympäristökoulutukset avainasemassa

ISS:n omalla henkilökunnalla on suuri vaikutusmahdollisuus palveluista aiheutuviin ympäristövaikutuksiin. ISS varmistaa henkilöstön ympäristöosaamisen huolellisella perehdyttämisellä sekä tehtävä- ja asiakaskohtaisella koulutuksella.

ISS:llä on käytössä sähköinen ympäristöverkkokoulutus, joka on suunnattu koko henkilöstölle. Ympäristöverkkokoulutuksen suorittaneiden osuus kasvoi vuodesta 2012 11 prosenttiyksikköä ja oli 18 prosenttia vuoden 2013 lopussa. Toimihenkilöistä koulutuksen suorittaneiden osuus kasvoi 67 prosenttiin.

Palvelutuotekohtaisissa perehdytysmateriaaleissa käydään läpi palveluun liittyvät ympäristöasiat. ISS järjestää henkilöstölle kierrätyskoulutuksia sekä koulutuksia liittyen asiakkaiden WWF:n Green Office -toiminnan tukemiseen.

67 % 67 prosenttia toimihenkilöistä on suorittanut ympäristö­verkko­koulutuksen.

ISS on tunnistanut toimintansa merkittävät ympäristönäkökohdat, jotka toimivat pohjana toiminnan kehittämiselle ja tavoitteiden asettamiselle. Palveluihin liittyvät merkittävät ympäristönäkökohdat ja keinot niihin vaikuttamiseksi on arvioitu palveluittain.


Olemme auttaneet asiakkaitamme säästämään lämmityskustannuksista jopa 30 prosenttia.

Jukka Backlund
Tuotejohtaja
Kiinteistön ylläpitopalvelut

5.2.1 Kiinteistön ylläpitopalvelut

Kiinteistön energian kulutus:

 • Rakennusten elinkaaren aikaisella energianhallinnalla voidaan tehokkaimmin vaikuttaa kasvihuonepäästöjen vähentämiseen. Rakennusten käytönaikainen ympäristökuormitus on merkittävin, sillä se muodostaa 75–95 prosenttia rakennuksen koko elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista.
 • Modernisoinneilla, optimoimalla talotekniikkaa, reagoimalla havaittuihin kulutuspiikkeihin ja selvittämällä niiden syyt sekä vaikuttamalla kiinteistön käyttäjien kulutustottumuksiin voimme vaikuttaa kiinteistön käytön aikaiseen energian kulutukseen merkittävästi.

Työkoneet ja laitteet:

 • Seuraamme GPS-paikannuksen avulla työkoneidemme käyttöastetta sekä optimoimme niiden toiminta-alueita ja liikkumista ympäristönäkökulmat huomioiden.
 • Koneiden valinnassa painotamme monikäyttöisyyttä. Lisälaitteiden käyttöikää pidennämme korjauksin aina, kun uusien hankinta ei ole ympäristötehokkuuden näkökulmasta järkevää.

Toiminnasta syntyvät jätteet:

 • Lajittelemme huollosta ja korjauksista syntyvät jätteet aina ensisijaisesti kierrätykseen ja toissijaisesti hyötykäyttöön.

Käyttämämme aineet ja kemikaalit:

 • Valitsemme mahdollisimman vähäpäästöisiä aineita palvelussamme käytettäviksi.

Ympäristömerkittyjen tuotteiden osuus ­siivoustuotteittemme ostoista oli lähes 39 prosenttia.

Anna Tapio
Tuotejohtaja
Siivouspalvelut

5.2.2 Siivouspalvelut

ISS:n siivouspalvelukonsepti määrittelee käytetyt puhdistusaineet, menetelmät, välineet ja koneet.

Puhdistusaineet:

 • Valitsemme ensisijaisesti ympäristömerkityn aineen, sillä valikoimamme sisältää ympäristömerkityn tuotevaihtoehdon kaikille päivittäisessä käytössä oleville tuoteryhmille.
 • Käyttämämme aineet ovat tiivisteitä. Koulutamme ja opastamme henkilöstöämme aineiden oikeaan annosteluun sekä lisäämme annostelujärjestelmien käyttöönottoa.

Menetelmät, välineet ja koneet:

 • Käyttämämme mikrokuitumenetelmä vähentää huomattavasti puhdistusaineiden ja veden tarvetta. Lisäksi uusilla lattianhoitomenetelmillä vähennämme lattioiden perussiivouksen tarvetta.
 • Koneiden ja välineiden oikealla käytöllä, huolellisella puhdistamisella sekä säännöllisillä huolloilla vaikutamme niiden käyttöikään.
 • Käytämme monikäyttöisiä ja koottavia siivousvälineitä, jotka mahdollistavat varaosien käytön.

Säkit ja pussit:

 • Optimoimalla roskapussien vaihtotiheyttä, käyttämällä oikean kokoisia pusseja ja lisäämällä kangassäkkien käyttöä siivousvaunuissa voimme vähentää palvelussamme käytettävien pussien ja säkkien määrää huomattavasti.

Kaikki ISS:n ravintolat ovat Portaat Luomuun -ohjelmassa tasolla 2, ja pääraaka-aineiden ­kotimaisuusaste on noin 90 prosenttia.

Petri Salminen
Tuotejohtaja
Ruokailupalvelut

5.2.3 Ruokailupalvelut

Raaka-ainevalinnat ja ruokalistasuunnittelu:

 • Valikoimissamme on luomu-, reilun kaupan ja Rainforest Alliancen tuotteita. Olemme mukana Portaat Luomuun -ohjelmassa, käyttämämme kalat ovat MSC sertifioituja ja tarjoamme ilmastoreilua ruokaa yhtenä lounasvaihtoehtona ravintoloissamme. Vähennämme naudanlihan käyttöä ja korvaamme sitä kotimaisella broilerilla, kalalla ja porsaanlihalla.

Energian kulutus ravintolassa:

 • Laitteiden tarkoituksenmukaisella ja oikea-aikaisella käytöllä sekä järkevillä valmistusmenetelmillä säästämme keittiössä kuluvaa energiaa.

Toiminnastamme syntyvä hävikki ja jätteet:

 • Hävikin määrää vähennämme huolellisella ruokalistan suunnittelulla, ruoan valmistuksen jaksottamisella, oikealla valmistusprosessilla sekä ruoan oikealla säilytyksellä.
 • Jätteet lajitellaan aina ensisijaisesti kierrätykseen ja toissijaisesti hyötykäyttöön. Näin vältämme kaatopaikalle päätyvän jätteen määrää. Astiapalautuspisteissä ohjeistamme asiakasta lajitteluun ISS:n lajitteluohjeilla.

Järkevä palvelukokonaisuus varmistaa ympäristövastuullisuuden turvallisuudesta tinkimättä.

Mikko Kesti
Tuotejohtaja
Turvallisuuspalvelut

5.2.4 Turvallisuuspalvelut

Palvelusta aiheutuvien päästöjen minimointi:

 • Suunnittelemme ja optimoimme reitit etukäteen, noudatamme taloudellista ajotapaa, vältämme auton tyhjäkäyntiä sekä huolehdimme auton oikeista rengaspaineista ja säännöllisistä huolloista.
 • ISS Virtuaalivartija™ -palveluratkaisussamme perinteiset vartiointipalvelut on automatisoitu hyödyntämällä tietoliikenne- ja turvajärjestelmäratkaisuja. Tämä vähentää piirivartioinnista aiheutuvia päästöjä asiakkaan turvallisuudesta tinkimättä.
 • Järkevällä kokonaisuuden hallinnalla tekniikasta vartiointiin pystymme rakentamaan tehokkaan ratkaisun asiakkaan turvajärjestelmiin turhia ajoja ja päästöjä minimoiden.

Toiminnasta syntyvät jätteet:

 • Kierrätämme palveluun liittyvän sähkö- ja elektroniikkaromun sekä lajittelemme paristot paristojen keräykseen.
ISS:n pääkonttori on mukana WWF:n Green Office -verkostossa. Muiden päätoimipisteiden ympäristövastuullisuuden kehittämiseksi ISS perusti vuonna 2013 paikallisia ympäristötiimejä.

ISS:n pääkonttori on ­mukana WWF:n Green Office -verkostossa.

Osallistumalla kansallisiin ja kansainvälisiin kampanjoihin ISS pyrkii lisäämään henkilöstönsä ympäristötietoisuutta sekä sitoutumista ympäristövastuulliseen toimintaan. Vuonna 2013 Energiansäästöviikolla järjestettiin ISS:n asiakkaille Energiaseminaari, WWF:n ruokalähettiläs vieraili ruokailupalveluiden päällikköpäivillä, ISS organisoi HOPE keräyksen pääkonttorilla sekä järjesti yhteistyössä asiakkaiden kanssa kierrätys- ja lajittelutietoiskuja.

ISS:n asiakkailleen järjestämässä Energiaseminaarissa kuultiin ja keskusteltiin tulevista kiinteistöjen energiatehokkuuden vaatimuksista sekä niiden merkityksestä kiinteistön ylläpitopalveluissa. Asiaa valottivat muun muassa eduskunnan talousvaliokunnan puheenjohtaja ja parlamentaarisen energia- ja ilmastotiekarttaa valmistelevan komitean jäsen Mauri Pekkarinen ja Aalto-yliopiston kiinteistöliiketoiminnan professori Seppo Junnila.

Joulukuussa järjestetyn asiakastilaisuuden teemana oli ympäristövastuullisuus palveluissamme. Tilaisuudessa esittelimme asiakkaillemme ratkaisujamme eri palveluiden osalta ympäristövastuullisuuden näkökulmasta.

Paikalliset ympäristötiimit varmistavat oman työympäristön ympäristövastuullisuutta

ISS luo ekotehokasta huomista ympäristötiimien avulla

ISS:n päätoimipisteiden ympäristötiimit varmistavat ympäristövastuulliset toimintatavat arjen työssä. Ympäristötiimejä perustettiin vuonna 2013 jo useaan eri toimipisteeseen.

Tilojen remontissa valaistus muutettiin toimimaan liikkeentunnistuksella.

Vantaan Rajatorpan pääkonttori on mukana WWF:n Green Office -verkostossa, jonka tarkoitus on lisätä toimipisteiden ympäristövastuullisuutta. – Tapamme toimia on merkittävä osa ympäristövastuullisuutta. Tilamme ovat myös käyntikortti asiakkaillemme. On erittäin tärkeää, että toiminta niissä on ympäristön kannalta esimerkillistä. Tavoitteenamme on perustaa paikalliset ympäristötiimit kaikkiin päätoimipisteisiin, ympäristöpäällikkö Taina Tilus kertoo.

Huomio arjen ekovalintoihin

Projektipäällikkö Vesa Ruusunen toimii ympäristötiimin vetäjänä Oulussa. – Muutimme nykyisiin tiloihimme kesällä 2013, ja ensimmäisenä meidän oli päätettävä, millaiset lajittelumahdollisuudet haluamme ja miten lajittelupisteet sijoitetaan mahdollisimman helposti käytettäväksi. Päätimme muun muassa luopua kertakäyttöisistä kahvikupeista ja pyrkiä vähentämään tulostamista. Tilojen remontissa valaistus muutettiin toimimaan liikkeentunnistuksella, joten se sammuu, kun kukaan ei ole paikalla. Itse kiinteistö on ollut ISS:n wise-palvelussa jo useamman vuoden, joten lämmönsäädöt ja ilmanvaihdot olivat entuudestaan optimaaliset, Vesa sanoo.

LÄHDE: TÖISSÄ-HENKILÖSTÖLEHTI 2/2013

Vervessä tehdään työtä sekä ISS:n että asiakkaan ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi

Ympäristöystävällisesti Oulussa

Oulun Verve oli yksi ISS:n ympäristösertifikaattia varten auditoiduista kohteista. Monitaitoinen ISS-tiimi vastaa historiallisen hotellialueen siivouksesta ja kiinteistöhoidosta sekä monesta muusta tehtävästä. ISS on toiminut Vervessä jo pitkään ympäristöystävällisesti. Ennen ISS:n ISO 14001 -ympäristösertifikaattia Verve haki hotelli- ja kokoustoiminnalleen Joutsenmerkin, joka myönnettiin lokakuussa 2012.

Hankintoja tehtäessä ­pyritään hakemaan tavaroita yhdellä kertaa, jotta autolla ajo vähentyisi.

Hotellissa tarkistettiin Joutsenmerkin myöntämisen yhteydessä myös uima-altaan veden lämpötilaa, saunojen aikaohjelmia ja ilmanvaihdon säätöjä. Kaikki siivouksessa käytettävät kemikaalit kirjataan tarkasti luetteloon. – Valaisinten lamput on kartoitettu ja palaneet lamput on vaihdettu energiaa säästäviksi. Hankintoja tehtäessä pyritään hakemaan tavaroita yhdellä kertaa, jotta autolla ajo vähentyisi. Seuraamme myös pesulan kuljetusten käyntikertoja ja kalustoa, jotta voisimme pienentää niiden tuottamia päästöjä, Pirjo selvittää.

Hotellin kansainvälisille asiakkaille ISS-tiimi on tehnyt yhteistyössä Verven kanssa lajitteluohjeita ja esitteitä kolmella kielellä.
– Niistä on tehty mahdollisimman konkreettisia viestin selkeyttämiseksi. Neuvomme asiakkaita aina heidän kysyessään lajittelusta, Pirjo kertoo.

LÄHDE: töISSä-henkilöstölehti 3/2013


5.3.1 Oman toiminnan energian ja veden kulutus sekä päästöt

ISS:n toimipisteet sijaitsevat pääosin vuokratuissa tiloissa, joissa on muitakin toimijoita. Tämän vuoksi suuresta osasta kohteista energian ja veden kulutukset maksetaan osana vuokraa ja mitattua tietoa ei ole käytössä. Osassa kohteista seurataan mitattua käyttäjäsähköä, mutta niiden osalta ei saada kiinteistösähkön kulutuksia.

Vuoden 2013 aikana on parannettu raportoinnin laatua. Kohteista on kerätty tarkempia tietoja esimerkiksi työpisteiden määristä. Osassa kohteita kulutuslukemien saaminen on helpottunut etäluennan myötä ja päästölaskenta on tarkentunut.

Energiankäyttöön vaikuttaa olennaisesti tilojen määrän optimointi. ISS:n operatiivisen toimitilan määrä oli Suomessa vuonna 2012 noin 62 000 huoneisto-m2. Vuoden 2013 aikana määrä tippui noin 57 000 m2 ja 2014 aikana trendi tulee jatkumaan. Kokonaiskapasiteetista on vapautettu ei-ydinliiketoimintaan liittyviä tiloja vuoden 2011 alusta lukien noin 10 000 m2 verran mm. erilaisia tilatarpeita yhdistelemällä.

Toimistojen kapasiteettitarve on jatkuvasti vähenemässä työn muuttuessa entistä liikkuvammaksi ja teknologian mahdollistaessa kokoaikaisemman läsnäolon muun muassa asiakaskohteissa. Kapasiteettitarpeeseen nähden ylimääräistä tilaa on edelleen ja siitä pyritään hankkiutumaan eroon vuokrasitoumusten mahdollistamalla aikataululla. Varasto- ja logistiikkatilojen tarpeen perusteellinen uudelleenarviointi tehtiin vuonna 2013. Tehtyjen arvioiden pohjalta varastotilaa tullaan vähentämään erityisesti pääkaupunkiseudun alueella.

Turussa olemme valinneet uuden toimistomme sijainniksi LEED sertifiointia hakevan yrityspuiston, jossa otamme roolin myös koko yrityspuiston operaattorina. Tässä roolissa energiatalouden kokonaishallinta näyttelee merkittävää osaa. Muutamme uuteen toimistoon Turussa vuoden 2014 aikana.

Energiankulutuksen ohella ISS:n toiminnasta aiheutuu päästöjä autolla ajosta, työkoneiden käytöstä sekä lentomatkustuksesta. ISS:n autot ja työkoneet ovat leasing­autoja ja -koneita. Vuonna 2013 muutamissa asiakaskohteissa on otettu käyttöön polkupyöriä ja turvallisuuspalveluissa hybridiautoja.

Lentoja on korvattu jo useamman vuoden ajan videoneuvotteluilla. Kokoukset toteutuvat neuvottelulaitteistojen avulla ja osittain oman tietokoneen kautta. Vuoteen 2012 verrattuna vuoden 2013 lentokilometrit ja matkustuksesta aiheutuneet päästöt vähenivät.

Turussa olemme valinneet uuden toimistomme sijainniksi LEED sertifiointia hakevan yrityspuiston.
Omien toimitilojen energia ja vesi 2013
Sähkön ominaiskulutus, kWh/ brm2 * 68,4
Lämmön ominaiskulutus, kWh/brm2 * 140,6
Energian ominaiskulutus yhteensä, kWh/brm2 * 209,1
Veden ominaiskulutus, dm3/brm2* 323,8
Ominaispäästöt yhteensä, kgCO2ekv/brm2 *,** 49,0

* Energian ja veden kulutuksia voidaan tällä hetkellä luotettavasti raportoida kolmesta kohteesta, joissa ISS on ainut toimija. Taulukossa olevat näiden kohteiden kulutustiedot perustuvat mitattuun tietoon.

** Primäärienergian ja päästöjen laskenta on tehty Energiateollisuus ry:n Suomen kaukolämmön ja sähkön tuotannon tilastojen pohjalta. Päästöissä ei ole otettu huomioon alkuperätakuiden/sertifikaattien hiilidioksidivapautta eikä tuonti/vientisähköä. Energian kulutuksia ei ole normitettu. Lämpö on laskettu 2012 päästötiedoilla. Omissa toimipisteissä ei ole raportoitavaa kylmäaineiden käyttöä.


Päästöt 2012 2013
* WWF:n ilmastolaskuri
Työkoneet, tCO2* 1843 1570
Autot, tCO2* 6722 6248
Autot ja työkoneet yhteensä, tCO2* 8565 7818
Lentomatkustus tCO2 ekv 568 545


Pyörien avulla henkilöstöä kannustetaan ympäristöystävälliseen liikkumiseen

Pyöräily on oivallinen tapa säästää ympäristöä.

Petri Manninen
Palveluesimies

Uudet polkupyörät Senaattiin

ISS on hankkinut tuotantopyörät Senaatti-kiinteistöille työskenteleville työntekijöilleen. Helsingin Kruununhaan, Katajanokan ja Kaartinkaupungin alueet kattavassa asiakkuudessa huoltokohteet sijaitsevat lähellä toisiaan, ja pyöräily todettiin kätevimmäksi tavaksi taittaa lyhyet välimatkat.
‒ Pyörien avulla voitetaan aikaa, tehostetaan palvelua ja päästään eroon parkkipaikan etsimisen ongelmasta. Pyöräily on myös oivallinen tapa säästää ympäristöä, kertoo Senaatti-asiakkuuden palveluesimies Petri Manninen.

Pyörien avulla huoltohenkilöstöä kannustetaan ympäristöystävälliseen liikkumiseen. Tavoitteena on, että keskustan alueella liikuttaisiin mahdollisimman vähän autolla.

LÄHDE: töISSä-henkilöstölehti 3/2013

Hybridiautoilla vartioinnin päästöjä pienemmäksi

Hybridiautoja testataan vartioinnissa

ISS:n turvallisuuspalvelut tukee ISS:n ympäristöohjelman mukaisia tavoitteita alentamalla ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjä. Uudenmaan asiakkuuksien piirivartiointiyksikkö on ottanut testikäyttöön Toyota Yaris -hybridiauton. Porin yksikkö testaa Toyotan Auris -mallia. Kuljettajia koulutetaan ympäristöystävälliseen ajotapaan ennen ajoneuvojen luovuttamista tuotantokäyttöön.

Saatujen testikokemusten perusteella pohditaan, otetaanko hybridiautot laajemminkin tuotantokäyttöön turvallisuuspalveluissa. Tarkasteltavina asioina päästöjen lisäksi ovat ajoneuvojen soveltuvuus vartiointikäyttöön sekä laatu ja kokonais­taloudellisuus.

LÄHDE: töISSä-henkilöstölehti 3/2013


5.3.2 ISS:n omien toimipisteiden jätteet

ISS:n tavoitteena on minimoida syntyvän jätteen määrä. Jätteen määrää vähennetään esimerkiksi sähköisen palkkakuitin avulla. Henkilökohtaisista tulostimista on luovuttu ja dokumentit tulostetaan kaksipuoleisesti. ISS:n asiakasuutiskirje julkaistaan vain sähköisesti.

ISS:n toimistoissa tehdään työtä jätteiden synnyn ehkäisemiseksi ja hyötykäytön parantamiseksi.

ISS toimii pääsääntöisesti vuokralaisena kiinteistöissä, joissa on useita vuokralaisia. Tämän vuoksi kaikista toimipisteitä ei saada tietoa omista jätemääristä. Siitä huolimatta ISS:n toimistoissa tehdään työtä jätteiden synnyn ehkäisemiseksi ja hyötykäytön parantamiseksi.

Vuonna 2013 ISS:n jätteistä 63 prosenttia toimitettiin hyötykäytettäväksi. ISS:n tavoite vuodelle 2014 on nostaa jätteiden hyötykäyttö 75 prosenttiin sekajätteen määrää vähentämällä sekä materiaalihyötykäytön lisäämisellä lajittelua tehostamalla.

Vuonna 2013 jätteistä meni materiaalihyötykäyttöön 49 prosenttia. Materiaalihyötykäyttöön menevät jätteet ovat pääsääntöisesti paperia, pahvia ja biojätettä. Myös lasia ja metallia syntyy toimistoista vähäisiä määriä. ISS:n materiaalihyötykäyttö kasvoi 4 % ja energiahyötykäyttö 5 % vuoden 2013 aikana. Hyötykäytettävän materiaalin osuuden nousu ei kuitenkaan riittänyt emmekä saavuttaneet 75 prosentin hyötykäyttötavoitettamme. Tavoitteeseen pääsyä vaikeuttivat vuonna 2013 toimitiloissa toteutetut omat ja muiden tiloissa toimivien vuokralaisten remontit ja muutot.

Jätteiden loppusijoitus (%) 2012 2013 Muutos
Energiahyötykäyttö 9 14
Hyötykäyttömateriaalina 45 49
Kaatopaikka 39 37
Kierrätettävät vaaralliset jätteet 5 0
Henkilöstöravintolassa paneuduttiin jätehuollon kehittämiseen

Makua ja Mukavuutta -henkilöstöravintolassa otettiin kehityskohteeksi jätehuolto

ISS:n toimistojen ohella myös ravintoloissa on kiinnitetty yhä enemmän huomiota syntyvään jätteeseen; sen määrän vähentämiseen sekä oikeaoppiseen lajitteluun. ISS:n pääkonttorin Makua ja Mukavuutta -ravintolan henkilökunta innostui lajittelun kehittämisestä, jonka tuloksena he saivat vuoden 2013 aikana nostettua jätteiden hyötykäyttöä yli 10 prosenttia. Isoimmat päivittäiseen tekemiseen liittyvät muutokset olivat esimerkiksi kartonkijätteen erikseen kerääminen sekä huolellisempi lajittelu, jonka seurauksena kaatopaikalle sijoitettavan jätteen määrä saatiin puolitettua.

Jätteiden hyötykäyttö nousi yli 10 prosenttia vuonna 2013.
ISS Makua ja Mukavuutta -ravintolan jätteiden hyötykäyttö (%) 2012 2013
Ei hyötykäyttöön menevät jätteet 26 14
Hyötykäyttö energiana 0 13
Hyötykäyttö materiaalina 74 74
Hyötykäyttö yhteensä 74 86

ISS:n tavoitteena on tuottaa asiakkailleen lisäarvoa tukemalla heitä omien ympäristötavoitteiden saavuttamisessa esimerkiksi energia- ja ekotehokkuuspalveluilla. Konkreettiset tulokset näkyvät niin energian kulutuksessa kuin jätteiden hyötykäytön kehittymisessä.

ISS:n mittausten avulla arvokasta tutkimusmateriaalia aurinkovoiman käyttömahdollisuuksista

Aurinkovoimaa Pohjoiskalotilla

Saamelaisalueen koulutuskeskukseen Inarinjärven rannalle valmistui vuonna 2013 uusi asuntola, jonka suunnittelussa kiinnitettiin erityisesti huomiota uusiutuvan energian hyödyntämiseen. Jeeraksi kutsutun rakennuksen katolla kiiltää 30kW edestä aurinkopaneeleita, jotka vuoden valoisana aikana tuottavat enemmän sähköä kuin mitä rakennus kuluttaa. Aurinkosähkön tuotanto näin pohjoisessa on erittäin harvinaista, ja asuntolan järjestelmä onkin tiettävästi suurin laatuaan napapiirin pohjoispuolella.

Jeeran rakennusprojekti on Senaatti-kiinteistöjen ja VTT:n tutkimushanke, jonka toteuttamisessa ISS oli mukana. ISS:n toimittama mittauspääte kerää energian tuotanto- ja kulutustietoja, jotka toimitetaan VTT:lle analysoitavaksi. ISS:n ratkaisulla tiedot saadaan kerättyä yhdellä laitteistolla, kun muissa vaihtoehdoissa olisi tarvittu useampia järjestelmiä. Näin Jeera tuottaa oman sähkönsä lisäksi myös arvokasta tutkimusmateriaalia aurinkovoiman käyttömahdollisuuksista pohjoiskalotilla.

Koulutuskeskuksen ­aurinko­paneeli-järjestelmä on suurin laatuaan napapiirin pohjoispuolella.

5.4.1 Energian ja veden säästötavoitteet

ISS wise -palvelu tuo tehokkuutta asiakkaan kiinteistöjen energian käyttöön. ISS wise on kiinteistön energianhallintapalvelu, joka koostuu kiinteistönhoitajan läsnäolosta, energianhallintakeskuksen etävalvonnasta sekä taloteknisten erikoisosaajien ammattitaidosta. Energianhallintapalvelulla ISS ottaa kokonaisvastuun kiinteistön toimivuudesta, viihtyisyydestä ja energiatehokkuudesta, josta hyötyvät niin kiinteistön käyttäjät kuin omistajat.

ISS wisen avulla asiakkaat ovat säästäneet lämmityskustannuksista jopa 30 prosenttia. Pelkillä toimintatapojen ja käyttötottumusten muutoksella tästä on mahdollista saavuttaa 15 prosenttia. Toiset 15 prosenttia saavutetaan investoinneilla, jotka maksavat itsensä takaisin alle kymmenessä vuodessa. Sähkökuluista on mahdollista säästää jopa 15 prosenttia. Kiinteistön käyttäjille palvelu merkitsee viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Omistajalle ISS wise tarkoittaa energian säästön lisäksi kiinteistön arvon säilymistä sekä hallinnoinnin helpottumista.

30 %ISS wisen avulla asiakkaat ovat säästäneet lämmityskustannuksista jopa 30 prosenttia.

Energianhallintapalvelut kasvattaneet suosiotaan

Energianhallinta­keskus varmistaa hyvät olosuhteet ja energiate­hokkuuden.

Jukka Backlund
Tuotejohtaja
Kiinteistön ylläpitopalvelut

ISS mukana ilmastotalkoissa

Ympäristöliiketoiminta on yksi Suomen nopeimmin kasvavista teollisuudenaloista. Myös ISS:n tarjoamat kiinteistöjen energiankäytön etähallintapalvelut ovat lisänneet suosiotaan.
– Vanhoissa teollisuus- ja liikekiinteistöissä voitaisiin säästää lämpöenergiaa jopa 30 prosenttia ja sähköä jopa 15 prosenttia kiinteistöjen energianhallinnan ja päivittäisen ylläpidon avulla, sanoo ISS:n energian etähallintapalveluja kehittävä tuotejohtaja Jukka Backlund.

Kiinteistöt kahmaisevat Suomessa jopa 40 prosenttia maan koko energiankulutuksesta, joten energiansäästökeinot erityisesti vanhoissa teollisuus- ja liikekiinteistöissä ovat kovaa valuuttaa. Energian etähallintapalvelua käyttävä kiinteistö on kytketty ISS:n energiankulutusta tarkkailevaan energianhallintakeskukseen.
– Jos esimerkiksi toimiston lämmön talteenotossa on jotain vikaa, lämpö valuu harakoille. Etäpalvelun avulla tämän tyyppiset ongelmat huomataan heti.

Energianhallintakeskus tarkkailee niin kiinteistöjen lämmitysjärjestelmiä, ilmanvaihtokoneita, jäähdytysjärjestelmiä kuin valaistustakin varmistaen hyvät olosuhteet ja energiatehokkuuden.

Energiantarve jopa puoleen

Aalto-yliopiston kiinteistöliiketoiminnan professori Seppo Junnila näkee energianhallintapalvelut tulevaisuudessa merkittävänä liiketoimintana. Etävalvonnan avulla kiinteistöt voitaisiin linkittää elektronisesti toisiinsa, ikään kuin kiinteistöjen internetiksi.
– Jos etsitään uutta Nokiaa vähähiilisessä yhteiskunnassa, se on nimenomaan kiinteistöjen internet. Kiinteistöt voivat jakaa energiaa järkevästi keskenään ja jopa tuottaa sitä. Etävalvontaan voitaisiin liittää esimerkiksi kokonaisia kaupunkeja. Kiinteistöjen linkittämisellä toisiinsa pystyttäisiin leikkaamaan jopa puolet kiinteistöjen energiantarpeesta, Seppo visioi.

lähde: töISSä-henkilöstölehti 3/2013

Kiinteistöt voivat jakaa energiaa järkevästi keskenään ja jopa tuottaa sitä.

Älyä Helsingin katuvalaistukseen ISS:n palvelulla

Älyä Helsingin katuvalaistukseen

Helsinki ottaa käyttöönsä ISS:n älykkään katuvalaistuksen ohjausratkaisun. Kaupungin katuvalaistusverkko kattaa noin 86 000 valaisinta ja 1 750 katuvalokeskusta. Ohjausratkaisuhankinnan myötä Helsinki siirtyy maailman ensimmäisten pääkaupunkien joukossa älyvaloaikaan.

Älykäs valaistus mahdollistaa valon tarjoamisen palveluna oikeaan aikaan ja oikealla valaistustasolla tarkoin määritellyillä alueilla. Katuvalaistuksen ohjaus on osa ISS wise -energianhallintapalvelua, jolla optimoidaan erilaisten järjestelmien ja kiinteistöjen energian kulutusta.

Energiansäästöä Arina asiakkuudessa

Osuuskauppa Arinassa yhteistyöllä energian säästöä

”Olemme saavuttaneet ISS Palveluiden kanssa hyviä tuloksia energiansäästössä. Yhteistyössä seuraamme tarkasti kohteidemme kulutuksia ja muutoksiin reagoidaan välittömästi. Pitkän sopimussuhteemme aikana meillä on ollut mahdollisuus kehittää toimintaa ja olemme luoneet hyvän toimintatavan energiansäästöinvestointien tekemiseen ja takaisinmaksuaikojen laskemiseen”, toteaa kiinteistöpalvelupäällikkö Asko Lehto Osuuskauppa Arinasta.

Alla on kuvattu ISS:n ja Arinan yhteistyön tuloksia ABC huoltoasemalla ja Sale myymälässä.

Olemme saavuttaneet ISS Palveluiden kanssa hyviä tuloksia energiansäästössä.

ABC-Haukiputaalla säästetään lämmityksessä

ABC Haukipudas on Oulun pohjoispuolella sijaitseva öljylämmitteinen huoltoasema, joka on rakennettu 60-luvulla. Kooltaan rakennus on 3 370 m3 ja 691 m2.

ISS uudisti täysin ABC:n kiinteistöautomatiikan syksyllä 2012. Tämän uudistuksen avulla lämmityksen sääkorjattu kulutus laski 73 MWh ja sähkön kulutus laski 44 MWh:n. Myös sähkössä säästettiin vaikka samaan aikaan korjattiin pihavalaistus kuntoon.

Energiankulutus 2013 verrattuna vuoden 2012 tasoon sääkorjattuna:
Säästöä 117 MWh => 10 000 €/a. Uudistuksen takaisinmaksuajaksi tuli 10 kuukautta toteutuneiden tietojen perusteella.

Energiansäästöä Sale Kuivasjärvellä

Sale Kuivasjärvi on Oulussa sijaitseva myymälä, joka on rakennettu 80-luvun lopulla. Rakennuksessa on suora sähkölämmitys, ja kooltaan se on 3127 m3 ja 626 m2. ISS Palvelut uusi kiinteistöautomatiikan vuonna 2012. Lisäksi kohteeseen on vaihdettu tehokkaampi lämmöntalteenotto, tarkastettu ilmastoinnin ja valaistuksen aikaohjauksia sekä viritetty adaptiiviset säädöt kylmäjärjestelmälle.

Vuonna 2013 Sale Kuivasjärven sähkönkulutus laski 11 prosenttia vuoden 2012 tasoon verrattuna. Tämä tarkoittaa noin 3 900 euron vuotuista säästöä.


5.4.2 Ympäristösertifioinnit

WWF:n Green Office

Oman Green Office toimintansa lisäksi ISS tukee palvelutuotannollaan useaa asiakasta, joille on myönnetty Green Office -merkki. ISS:n henkilöstö ideoi ja toteuttaa ympäristöohjelman toimenpiteitä, kuten jäteohjeiden ja keräyspisteiden hallintaa, sekä järjestää teemapäiviä ja kampanjoita.

LEED EB -ympäristöluokitusjärjestelmä kiinteistöille

LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) for Existing Buildings on rakennusten käytön ja ylläpidon aikainen ympäristöluokitus. ISS:n palvelutuotteiden ympäristönäkökohtien hallinta ja vaikutusten minimointi ovat LEED-kriteereillä arvioituna korkeatasoista.

ISS:llä on palveluntuottajana hyvät edellytykset auttaa asiakkaitaan saavuttamaan korkeatasoinen LEED for Existing Buildings -sertifiointi kiinteistöilleen. Lisäksi ISS:n palveluiden avulla asiakas pystyy ylläpitämään kiinteistöjään LEED-sertifioinnin ja hyvien ympäristöarvojen mukaisesti.


5.4.3 Materiaalitehokkuus ja kierrätys

Jätteiden vähentäminen ja materiaalivirtojen hallinta on keskeinen osa-alue toiminnan ympäristövastuullisuuden kehittämisessä. ISS:n tuottamilla ympäristöpalveluilla pureudutaan asiakkaiden materiaalitehokkuuden kehittämiseen.

Perinteisen jätehuollon sijaan tarjoamme asiakaskohtaisia ympäristöpalveluratkaisuja, joissa jätehuoltoon yhdistetään ISS:n läsnä oleva henkilöstö, jätteiden sisälogistiikan hallinta, ympäristökoulutukset asiakkaan henkilöstölle, ympäristökartoitukset ja -suunnitelmat sekä toiminnan kehittäminen jätteiden määrän vähentämiseksi ja hyötykäytön parantamiseksi. Esimerkiksi kohteessa toimiva ISS:n siivouksen henkilökunta tuntee kohteen lajittelun ja pystyy neuvomaan kiinteistön käyttäjiä lajittelussa. Asiakas voi koota ISS:n ympäristöpalvelutarjonnasta itselleen sopivan palvelukokonaisuuden.

ISS kannustaa kaikkia oikeaoppiseen lajitteluun ja materiaalien käyttöön

ISS:n ympäristö­koulutuksen saanut henkilökunta auttaa asiakasta vähentämään jätteen syntyä ja huolehtimaan sen kierrätyksestä ja hyötykäytöstä.

ISS:n läsnä oleva henkilöstö neuvoo ja opastaa asiakasta ja seuraa lajittelun onnistumista.

Asiakas lajittelee jätteet ohjeiden mukaan.
Pelaa jätepeliä

ISS:n henkilöstö vie jätteet keskitettyyn jätepisteeseen.

Jätteet noudetaan kiinteistöstä kustannustehokkaasti ISS:n yhteistyöverkoston kalustolla asianmukaisesti käsiteltäväksi.

Jätteet hyödynnetään ensisijaisesti materiaalina ja toissijaisesti energiana.

Asiakkaan ja ISS:n yhteisissä palavereissa mietitään lajittelun tehostamismahdollisuuksia hyödyntäen jäteraportointia.


5.4.4 Asiakaskoulutukset

ISS järjestää asiakkailleen jätteiden käsittelyyn liittyviä ympäristökoulutuksia. Asiakkaat ovat antaneet hyvää palautetta koulutuksista ja niiden vaikuttavuutta on pystytty arvioimaan jäteraportoinnin kautta kierrätys- ja hyötykäyttöprosentin kasvulla.

Koulutusten lisäksi ISS tukee asiakkaita heidän ympäristötavoitteiden saavuttamisessa esimerkiksi suunnittelemalla ja toteuttamalla erilaisia teemapäiviä, kuten Energiansäästöviikko ja Earth Hour -kampanja.

Opiskelijoille lajitteluneuvontaa Tampereen teknillisessä yliopistossa

Ympäristöyhteistyötä Tampereen teknillisen yliopiston kanssa

Toimivalla yhteistyöllä ISS:n kanssa on saavutettu hienoja tuloksia kierrätyksen kehittämiseksi.

ISS oli mukana viettämässä Tampereen teknillisen yliopiston perinteistä ympäristöpäivää kesäkuussa 2013. ISS keräsi paikalla käyneiltä henkilökohtaisia ympäristölupauksia. TTY:n väki lupasi muun muassa lajitella ja kierrättää entistä paremmin ja suosia julkisia kulkuneuvoja tai pyörää työmatkoillaan.

Lokakuussa järjestettiin ympäristöinfo kierrätysteemalla. Leena Kaplas ISS:ltä neuvoi TTY:läisiä lajittelussa ja kertoi oikean lajittelun merkityksestä.

– Avoimella ja toimivalla yhteistyöllä ISS:n kanssa on saavutettu hienoja tuloksia lajittelun ja kierrätyksen kehittämiseksi, toteaa ympäristöasiantuntija Sannamari Hellman TTY:stä.

LÄHDE: www.tut.fi