Valitettavasti käyttämäsi selain on vanhentunut, eikä sivusto luultavasti näy ja toimi oikein. On korkea aika päivittää selain.

Sivusto edellyttää toimiakseen, että JavaScript on sallittu selaimen asetuksissa.

Tiimityö on toimintamme ydin.

Taina Huttunen
johtoryhmän jäsen
ISS palvelut

ISS on merkittävä työllistäjä, tavaran ja palveluiden ostaja sekä veronmaksaja. Yhtiön toiminnalla on sekä suoria että epäsuoria taloudellisia ja ympäristövaikutuksia, jotka vaikuttavat laajasti. Suomen kolmanneksi suurimpana yksityisenä työnantajana ISS haluaa olla mukana rakentamassa suomalaista yhteiskuntaa, jossa kaikille löytyy työ ja jossa jokaisella on oikeus hyvään työpaikkaan. ISS:n yritystoiminnan menestys nojautuu rehelliseen, tasa-arvoiseen ja vastuulliseen tapaan toimia – The ISS Way.


2.1 Toiminnan lähtökohta

ISS:n taloudellisen vastuun tärkeimpiä tekijöitä ovat liiketoiminnan kannattavuus, positiivinen kassavirta, kattava riskienhallinta ja hyvä hallinnointitapa.

ISS:n toiminnalla on sekä suoria että epäsuoria taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia. Vastuullisen yritystoiminnan ydin on pitkän aikavälin kannattava liiketoiminta. ISS:n taloudellisen vastuun tärkeimpiä tekijöitä ovat liiketoiminnan kannattavuus, positiivinen kassavirta, kattava riskienhallinta ja hyvä hallinnointi­tapa.

Suomen kolmanneksi suurimpana yksityisenä työnantajana ISS on merkittävä työllistäjä. ISS haluaa olla mukana rakentamassa suomalaista yhteiskuntaa, jossa kaikille löytyy työ ja jossa jokaisella on oikeus hyvään työpaikkaan. Kaikilla ISS:n työntekijöillä on oikeus tasa-arvoiseen ja oikeudenmukaiseen kohteluun. ISS ei hyväksy syrjintää missään muodossa. ISS-konsernin arvot – rehellisyys, yrittäjyys, vastuu ja laatu – tukevat yhdenvertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden periaatteiden toteutumista.

Merkittävänä työllistäjänä työsuhdeasioiden hoitaminen lakien, työehtosopimusten ja työsopimusten mukaisesti on ISS:n toiminnan ehdoton edellytys, jolla on vaikutuksia myös työtyytyväisyyteen. Työsuhdeasioissa ISS noudattaa työlainsäädännön lisäksi työehtosopimusten ehtoja.


2.2 Läpinäkyvyys ja tehokkuus

ISS vastustaa korruptiota ja lahjontaa kaikissa muodoissaan. ISS:n eettiset periaatteet ja ohjeistus (code of conduct) painottavat kilpailulainsäädännön vaatimusten mukaista ja korruptionvastaisten toimintatapojen ehdotonta noudattamista kaikessa toiminnassa.

ISS haluaa olla alan suunnannäyttäjä harmaan talouden torjumisessa.

Johtoryhmän ja laajennetun johtoryhmän jäsenet ovat omalta osaltaan vastuussa lahjonnan ja korruption vastaisista toimintatavoista. He ovat suorittaneet muun muassa konsernin lahjonnan vastaisen koulutuksen sekä kilpailuoikeudellisen koulutuksen.

ISS haluaa olla alan suunnannäyttäjä harmaan talouden torjumisessa. ISS tekee yhteistyötä vastuullisten tilaajien ja ammattiliittojen kanssa harmaan talouden kitkemiseksi. Harmaa talous koskettaa erityisesti työvoimavaltaisia aloja, kuten rakennus-, kiinteistöpalvelu-, ravitsemus-, majoitus- ja kuljetusalaa.

Harmaan talouden yleisenä toimintamallina on ketjuttaa töitä alihankkijoilla. ISS:n toimintamallina on alihankintaketjujen tietoinen vähentäminen ja rajoittaminen yhteen toimijaan.

ISS on edellyttänyt 1.3.2012 alkaen, että kaikkien alihankkijoiden on kuuluttava Suomen tilaajavastuu.fi -palveluun. Sopimus alihankkijoiden kanssa voidaan laatia vain, jos alihankkijat täyttävät valmiiksi laaditut sopimusehdot, joilla varmistetaan lain vaatimusten noudattaminen.


2.3 Hallintokäytännöt

ISS:n globaalin konsernin hallintorakenne on kaksitasoinen. Se koostuu hallituksesta ja konsernin johtoryhmästä. Hallitus tarkastelee säännöllisesti konsernin hallintoa, sen toimintoja, liiketoimintaympäristöä ja lakisääteisiä velvollisuuksia. Konsernin johtoryhmä on hyväksynyt ISS:n hallinto-ohjeistuksen, joka on otettu käyttöön kaikissa ISS:n toimintamaissa, myös Suomessa. Konsernin sisäinen tarkastus valvoo, että paikalliset yksiköt toimivat tämän ohjeistuksen mukaisesti.

Suomessa noudatetaan samaa kaksitasoista hallintorakennetta. Suomen ISS Palvelut -konsernin hallitus seuraa konsernin strategian toteuttamista ja vastuullisten toimintatapojen toteutumista Suomessa. Suomen johtoryhmä vastaa konsernissa määriteltyjen ohjeiden ja käytäntöjen toteutumisesta sekä täydentää toimintatapaohjeita tarvittavin osin maakohtaisella ohjeistuksella.

ISS Palvelut Oy:n hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja Troels Bjerg sekä jäsenet Christian Kofoed Jakobsen ja Bjørn Raasteen. ISS Palveluiden johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja Kari Virta, talousjohtaja Seppo Haapalainen, henkilöstöjohtaja Sirpa Huuskonen, kehitysjohtaja Juha Savolainen, kaupallinen johtaja Pekka Torikka, pääkaupunkiseudun asiakkuudet -liiketoimintayksikön johtaja Taina Huttunen, Uudenmaan asiakkuudet -liiketoimintayksikön johtaja Matti Ranne, Etelä-Suomen -asiakkuudet liiketoimintayksikön johtaja Peter Westermarck ja Keski- ja Pohjois-Suomen -asiakkuudet liiketoimintayksikön johtaja Aarne Martikainen. Vuonna 2013 johtoryhmä kokoontui 15 kertaa.

Organisaatio 2013

Kaikessa ISS:n toiminnassa noudatetaan seuraavia perusperiaatteita:

1. Lakien noudattaminen

Paikallisia lakeja ja määräyksiä noudatetaan aina.

2. ISS:n arvot ja johtamisen periaatteet

Jokaisen työntekijän velvollisuus on tuntea ja noudattaa ISS:n yhteisesti määriteltyjä arvoja – rehellisyys, yrittäjyys, vastuu ja laatu. Lisäksi ISS on määritellyt yhteiset johtamisen periaatteet. Esimiesten tehtävä on johtaa toimintaansa arvojen ja johtamisen periaatteiden mukaisesti.

3. ISS:n eettiset periaatteet (code of conduct)

Jokaisen työntekijän velvollisuus on tuntea ja noudattaa myös ISS:n eettisiä periaatteita. Esimiehen tehtävänä on varmistaa, että ISS:n liiketoimintaa johdetaan eettisten periaatteiden mukaisesti ja henkilöstö tuntee ja noudattaa niitä. Eettiset periaatteet on päivitetty vuonna 2010 yhdenmukaisiksi YK:n Global Compact -periaatteiden kanssa. Jokainen työntekijä sitoutuu noudattamaan näitä periaatteita hyväksyessään työehtonsa ISS:n kanssa.

4. Politiikat ja toimintaohjeet

ISS:n toimintapolitiikkojen ja -ohjeiden noudattaminen on ISS:n maajohdon vastuulla. ISS on määritellyt Suomessa toimintapolitiikkansa, joka kuvaa, miten yrityksen toimintaa ohjataan ja johdetaan niin, että yrityksen asettamat tavoitteet ja päämäärät toteutuvat. Toimintapolitiikan tueksi on määritelty ja dokumentoitu ISS:n toimintajärjestelmä.

ISS:n toimintajärjestelmää parannetaan jatkuvasti hyödyntämällä palautetta ja arviointeja.

ISS:n toimintajärjestelmä on kuvaus ISS:n tavasta toimia (The ISS Way). Toimintajärjestelmä määrittää yhdessä sovitut toimintatavat, joiden tarkoituksena on selkeyttää ja yhtenäistää organisaation toimintaa ja sitä myötä parantaa ISS:n kilpailukykyä ja tehokkuutta. Toimintajärjestelmän avulla ISS

 • varmistaa korkean asiakastyytyväisyyden ja asiakkaalle annetun arvolupauksen toteutumisen
 • varmistaa henkilöstön tyytyväisyyden, osaamisen ja työhyvinvoinnin systemaattisen kehittämisen
 • varmistaa päivittäisten toimintaprosessien sujuvuuden, yhdenmukaisuuden ja tasalaatuisuuden koskien kaikkia palveluita, yksiköitä ja paikkakuntia
 • varmistaa ISS:n liiketoiminnan vastuullisuuden ja turvallisuuden
 • luo pohjan systemaattiselle toiminnan kehittämiselle sekä jatkuvalle parantamiselle jakamalla parhaita käytäntöjä palveluiden ja yksiköiden välillä

ISS:n toimintajärjestelmää parannetaan jatkuvasti hyödyntämällä palautetta ja ­arviointeja. Toimintajärjestelmä perustuu seuraavien standardien pohjalle:

 • ISO 9001:2008, Laadunhallintajärjestelmät
 • ISO 14001:2004, Ympäristöjärjestelmät
 • OHSAS 18001:2007, Työterveys- ja -työturvallisuusjohtamisjärjestelmät

Toimintajärjestelmä kuvaa toiminnan prosessit, mittaamisen, organisaation toimintaperiaatteet ja sen, miten toimintaa kehitetään. Toimintajärjestelmässä määriteltyjen prosessien, dokumenttien, lomakkeiden, mallien ja ohjeiden avulla uudet ja nykyiset työntekijät tietävät, kuinka heidän kuuluu toimia ISS:n tavalla.


2.4 Yritysvastuun johtaminen

Yritysvastuun näkökulmat otetaan huomioon sekä päivittäisissä johtamiskäytänteissä että liiketoiminnan strategisessa suunnittelussa. ISS:n strategiset vastuullisuustavoitteet asetetaan nelivuotiselle strategiakaudelle osana liiketoimintastrategiaa, joka käsitellään johtoryhmässä ja hyväksytään hallituksessa. Siitä johdetaan vuosittaiseen toimintasuunnitelmaan vuositavoitteet ja toimenpiteet liiketoimintayksiköittäin. Niiden toteutumista seurataan yksiköiden johtoryhmissä osana ISS:n johtamisjärjestelmää ja talotasolla vuosittain erillisissä johdon katselmuksissa.

Vastuullisuustavoitteita toteutetaan läpi organisaation.

Vastuullisuustavoitteita toteutetaan myös yksikkötasolla. Jokainen esimies vastaa muun muassa sairauspoissaolo- ja tapaturmatavoitteiden toteutumisesta sekä taloudellisesta kannattavuudesta omassa yksikössään.

Yritysvastuun toteutumisesta vastaa viime kädessä yrityksen johtoryhmä. Konsernin yritysvastuutoimintamallin mukaisesti johdon edustajana, päätöksentekijänä ja vastuullisuustoimenpiteiden toteuttajana toimii HSE (Health, Safety and Environment) -ohjausryhmä, jossa puhetta johtaa henkilöstöjohtaja. HSE-ohjausryhmä huolehtii, että vastuullisuusasiat huomioidaan liiketoimintastrategian suunnittelussa ja vuosittaisissa toimintasuunnitelmissa.

Osana ISS:n johtamisjärjestelmää ISS suorittaa sisäisiä auditointeja omaan toimintaansa liittyen sekä erikseen sovitusti yhdessä asiakkaan tai hänen nimeämänsä edustajan kanssa. Sisäiset auditoinnit kattavat muun muassa toimintajärjestelmän sisäiset auditoinnit ISS:n toimipisteissä ja asiakaskohteissa, palvelujen konseptinmukaisuuden arvioinnit asiakaskohteissa, asiakassopimuksen ja palvelutasojen toteutumisen yhdessä asiakkaan tai hänen nimeämänsä edustajan kanssa sekä riskiarvioinnit ja -kartoitukset. Sisäisten auditointien tuloksia ja niissä tehtyjen havaintojen pohjalta käynnistettyjen ehkäisevien ja korjaavien toimenpiteiden toteutumista seurataan säännöllisesti HSE-ohjausryhmän johdon katselmuksissa.


2.5 Vastuullisuuspolitiikka

ISS on sitoutunut kestävän taloudellisen kehityksen ja vastuullisen liiketoiminnan edistämiseen seuraavasti:

Työelämän periaatteet ja ihmisoikeudet

 • Olemme hyvä työnantaja.
 • Toimimme henkilöstömme, paikallisen yhteisön ja koko yhteiskunnan kanssa parantaaksemme henkilöstömme elinoloja tavoilla, jotka tukevat kestävää kehitystä ja liiketoimintaamme.
 • Varmistamme oikeudenmukaisen ja tasapuolisen kohtelun emmekä suvaitse syrjintää, ­kiusaamista tai häirintää.
 • Kunnioitamme työntekijöiden työehtosopimusoikeutta ja oikeutta liittyä ammattiyhdistysliikkeisiin.
 • Noudatamme vähimmäispalkkavaatimuksia ja yleisiä työaikamääräyksiä
 • Emme suvaitse emmekä käytä lapsi- tai pakkotyövoimaa missään muodoissa

Terveys, turvallisuus ja ympäristö

 • Tarjoamme henkilöstöllemme asianmukaiset työolot ja turvallisen työympäristön.
 • Harjoitamme ympäristön kannalta vastuullista liiketoimintaa.

Liiketoiminnan etiikka

 • Noudatamme liiketoiminnassamme lakia.
 • Kilpailemme rehellisesti ja pelkästään palvelujemme laadulla.
 • Vastustamme korruptiota ja lahjontaa.
 • Toimimme hyvän yritysjohtamisen periaatteiden mukaisesti.

ISS varmistaa, että sosiaaliset, ympäristöön liittyvät ja eettiset sitoumukset näkyvät asiakkaiden, toimittajien ja muiden sidosryhmien kanssa tehtävässä yhteistyössä.


Turvalliset työolot
Tarjoamme henkilöstöllemme asianmukaiset työolot ja turvallisen työympäristön.

2.6 Vastuunäkökulmat hankintapäätöksissä

Kumppaneiden ja tavarantoimittajien vastuullisuus

ISS huomioi kaikissa tarjouspyynnöissä ympäristönäkökohdat muun muassa pyytämällä tietoja ympäristösertifikaateista ja ympäristömerkityistä tuotteista. Kumppaneiden ja tavarantoimittajien valinta perustuu seuraaviin tekijöihin:

 • Toimittajan tulee noudattaa Suomen lakia.
 • Toimittajan tulee täyttää ISS:n laatu- ja ympäristökriteerit.
 • Toimittajien tulee täyttää HSEQ-kysely. Kyselyssä vastataan terveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja laatukysymyksiin.
 • Toimittajan tulee noudattaa ISS:n kansainvälistä toimintaohjetta (code of conduct).

Lisäksi huomioidaan kumppanin liiketoiminnan ja tuotteiden laatu sekä logistiset kanavat. HSEQ-kysely pyydetään täyttämään aina sopimuksen uusimisen yhteydessä ja tällöin tarkistetaan, että toiminta täyttää kyselyn tavoitteet.

ISS on edellyttänyt 1.3.2012 lähtien, että kaikkien alihankkijoiden täytyy kuulua Suomen tilaajavastuu.fi -palveluun. Kaikki alihankintasopimukset tehdään ISS:n valmiille sopimuspohjille, joissa on huomioitu lakisääteiset, ympäristö- ja vastuullisuusasiat.

ISS:n toimintamallina on alihankintaketjujen tietoinen vähentäminen ja rajoittaminen yhteen toimijaan. Toimintatavalla ehkäistään harmaata taloutta, jossa yleisesti ketjutetaan töitä alihankkijoilla.


Vähäpäästöinen auto
Työsuhdeautojen CO2 -päästöt saavat olla enintään 140 g/km.

Logistiikka ja työkoneet

ISS kehittää jatkuvasti toimintaansa entistä tehokkaampien logististen ratkaisujen löytämiseksi. Työkoneisiin on asennettu GPS-laitteet, jotta niiden käyttö ja liikkuminen voidaan optimoida. Työkoneet ovat uudenaikaisia, niiden päästöt ja melutaso ovat alhaiset.

Myös kaikkiin vuoden 2012 alun jälkeen toimitettuihin tuotantoautoihin on asennettu GPS-laite, jotta niiden ajoreittejä voidaan suunnitella entistä tehokkaammin. Vuoden 2013 alusta luovutettuihin autoihin kuuluu myös taloudellisen ajon valmennus kuljettajille. Lisäksi ISS on määritellyt, että sen työsuhdeautojen CO2-päästöt saavat olla enintään 140 g/km.

Vastuullinen ruokailu

ISS:n ruokailupalvelut kuuluvat Portaat luomuun -ohjelmaan, jossa yhtiö on portaalla 2 kaikkien toimipisteiden osalta. Tuotteiden valinnassa ISS suosii suomalaisia ja sesongin mukaisia raaka-aineita.

Ympäristövastuu siivouksessa

Siivouksessa ISS on vähentänyt puhdistusaineiden käyttöä ottamalla käyttöön annostelijoita. Puhdistusaineissa ISS suosii tiivisteitä, jotta voidaan säästää pakkausmateriaaleissa ja tehostaa kuljetuksia. ISS pyrkii myös lisäämään ympäristömerkittyjen tuotteiden osuutta valikoimassa.

Vaatteiden kierrätys

ISS on kierrättänyt vuoden 2012 alusta hyväkuntoiset työvaatteet. Ylimääräiset vaatteet palautetaan pesulaan, missä ne pestään, huolletaan ja toimitetaan seuraavalle tarvitsijalle. Kierrättäminen on vähentänyt uusien vaatteiden ostamista vuonna 2013 noin 40 prosentilla verrattuna vuoteen 2011.


Jatkuva kehittäminen luo pysyvät asiakassuhteet.

Kati Ulvila
palvelupäällikkö
Kuopio

2.7 Sidosryhmävuorovaikutus

ISS teetti syksyllä 2012 tutkimuksen, jossa kartoitettiin keskeisiä sidosryhmiä ja heidän odotuksiaan ISS:ää kohtaan. ISS:n merkittävimmät sidosryhmät ovat henkilöstö, työnhakijat, asiakkaat, alihankkijat ja tavarantoimittajat, työntekijä- tai työnantajajärjestöjen edustajat, viranomaiset ja muut ryhmät, kuten media.

Sidosryhmätutkimuksessa havaittiin, että ISS:lle ja sidosryhmille tärkeitä ulottuvuuksia ovat vastuu ympäristöstä, taloudellinen vastuu, vastuu asiakkaalle sekä vastuu henkilöstöstä.

ISS on Kiinteistötyönantajat ry, Palvelualojen työnantajat Palta ry, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry ja Henkilöstöpalveluyritysten Liitto -työnantajaliittojen jäsen. Kiinteistöpalvelualan, vartiointialan ja matkailu- ja ravintola-alan työehtosopimusten lisäksi ISS soveltaa myös useita muita yleissitovia työehtosopimuksia.

ISS:n toimitusjohtaja Kari Virta on Elinkeinoelämän Keskusliiton EK:n hallituksen jäsen sekä Kiinteistötyönantajat ry:n hallituksen puheenjohtaja. Lisäksi ISS vaikuttaa muun muassa seuraavissa yhdistyksissä: yritysvastuuverkosto FIBS, Finnish Green Building Council FGBC, Rakli ry, Henkilöstöjohdonryhmä HENRY ry, Toimitilajohdon yhdistys FIFMA ry ja Suomen tilaajavastuu Oy. Näiden lisäksi ISS on mukana lukuisten alan ammattijärjestöjen toiminnassa.


2.7.1 Sponsorointi

ISS valitsee sponsorointikohteensa määrittelemänsä sponsorointiohjeistuksen mukaisesti. ISS ei tue uskonnollisia organisaatioita tai toimintaa, jolla on selviä tai piilotettuja poliittisia päämääriä, eikä se myöskään tee päihteisiin, kuten tupakkaan tai alkoholiin, liittyvää sponsorointia.

Vuonna 2012 ISS:n johto määritteli, että tukirahat osoitetaan erityisesti ISS:n omiin ammatteihin opiskeleville sekä lapsille ja nuorille, vammaisille tai erityisryhmille yhtiön arvojen mukaisesti. Samalla ISS teki linjauksen, että yhtiö ei tue aikuisten kilpaurheilua, mutta lasten junioritoimintaa voidaan tukea pienimuotoisesti. Päätöstä on sovellettu vuodesta 2012 eteenpäin.

Syksyllä 2012 ISS solmi yhteistyösopimuksen Yrityskylän kanssa. Se on kuudesluokkalaisille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden oppimisympäristö. Toimintaa jatkettiin ja laajennettiin vuoden 2013 aikana.

ISS ja Icehearts edistävät lasten hyvinvointia

Iloista tekemistä yhdessä

Syyskuussa 2013 ISS kutsui Icehearts-kummijoukkueensa iloiseen yhdessäoloon Vantaalle ISS-stadionille. Icehearts ry:n toiminnan tarkoituksena on ennaltaehkäistä lasten syrjäytymistä joukkueurheilun avulla. Päivän aikana Iceheartsin ryhmät pelasivat ja leikkivät ISS:n toimiessa isäntänä. Yksi ryhmistä oli ISS:n kummijoukkue, Vantaan Mikkolan koulun kolmannen luokan oppilaista koostuva 15 lapsen joukkue. Tapahtumassa pelattiin myös Iceheartsin ja ISS:n välinen ystävyysottelu. Icehearts puolestaan haastoi ISS:n salibandy-peliin Lätkä & Säbä -messuille 2.11.2013 Helsingin Messukeskuksessa.

Icehearts ry:n ja ISS:n yhteistyö käynnistyi jo vuonna 2011, jolloin ISS sai omaksi kummijoukkueekseen Mikkolan koulun ekaluokkalaisten ryhmän.

Icehearts ry:n toiminnan tarkoituksena on ennaltaehkäistä lasten syrjäytymistä.

2.8 Henkilöstöedustus

ISS arvostaa ja haluaa kuunnella henkilöstöään. Työehtosopimusten mukaisten luottamusmiesjärjestelmien lisäksi ISS on erillisessä henkilöstösopimuksessa sopinut henkilöstönedustuksen toteutumisesta alueellisesti, konserniyhteistyöryhmässä sekä eurooppalaisessa yritysneuvostossa (EWC). ISS käsittelee henkilöstöön liittyviä asioita avoimesti yhteistoiminnassa henkilöstönedustajien kanssa.

ISS:llä oli vuonna 2013 yhteensä 50 luottamushenkilöä, 14 kokopäiväistä työntekijöiden työsuojeluvaltuutettua sekä 13 toimihenkilöiden ja kaksi ylempien toimihenkilöiden oto-työsuojeluvaltuutettua. Konserniyhteistyöryhmä kokoontui vuonna 2013 neljä kertaa. Lisäksi pidettiin luottamusmiespäivän yhteydessä yhteinen vuosittainen yhteistoimintakokous, johon kutsuttiin kaikki luottamusmiehet. Työsuojelutoimikunta kokoontui vuonna 2013 neljä kertaa.

50Vuonna 2013 ISS:llä oli 50 luottamushenkilöä.

Yrityskaupan ja ulkoistuksen kautta uusiin tehtäviin

Matti Paakala ja Juha Mustonen tulivat ISS:ään yrityskaupan ja ulkoistamisen kautta ja etenivät lopulta pääluottamusmiehiksi.

Uusiin tehtäviin

ISS on täynnä tarinoita urallaan edenneistä ihmisistä. Matti Paakala ja Juha Mustonen tulivat ISS:ään yrityskaupan ja ulkoistamisen kautta ja etenivät lopulta pääluottamusmiehiksi.

Matti on työsuojeluvaltuutettu ja aluepääluottamusmies. Hänen osaamisensa ydintä on rakennusalan työehtosopimus. Pääluottamusmies Juha puolestaan tuntee kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskevan työehtosopimuksen. Molemmat aloittivat ISS:ssä aivan muissa tehtävissä, mutta tarttuivat uusiin mahdollisuuksiin, kun niitä tuli eteen.

Matti siirtyi ISS:lle vuoden 2001 alussa yrityskaupan myötä. Hän jatkoi samantyyppisissä työtehtävissä kuin aiemminkin.
– Minulla oli takanani luottamusmiesosaamista edellisestä työpaikasta, jossa toimin osa-aikaisena luottamusmiehenä ja työsuojeluvaltuutettuna. Seuraavissa vaaleissa tulin valituksi. Olen ollut työsuojeluvaltuutettuna reilun vuosikymmenen, Matti kertoo.

Matti toimii työsuojeluvaltuutettuna Uudenmaan asiakkuuksien kiinteistön ylläpitopalveluissa. Työ sisältää työsuojelun yhteistoimintaa ja uusien työntekijöiden työturvallisuusperehdytystä ja koulutusta. Matti osallistuu myös työkohteiden riskien arviointiin ja yleisen työturvallisuuden valvomiseen.
– Puhun myös uusille työntekijöille infotilaisuuksissa. Kerron muun muassa työturvallisuuden tärkeydestä ja siitä, että isossa yrityksessä etenemismahdollisuudet ovat hyvät. Ammatinvaihtokin on mahdollinen.

Juha puolestaan siirtyi ISS:lle palveluiden ulkoistamisen yhteydessä vuonna 2007. Työt jatkuivat kuten ennenkin.
– Suuri muutos työnkuvassa tapahtui vuonna 2008, kun minut valittiin pääluottamusmieheksi ja jouduin kouluttautumaan uuteen tehtävääni. Olen siitä lähtien pyrkinyt kehittämään hyvää henkeä talon sisällä. Näkemykseni mukaan työntekijät ja työantaja toimivat yhteistyössä. Turhaa vastakkainasettelua on syytä välttää.

Juhan työhön kuuluu neuvominen ja kouluttaminen sekä mahdollisten erimielisyyksien ratkaiseminen. Erityisesti maahanmuuttajien asiat ovat ohjautuneet hänen hoidettavikseen. Työ on poikinut myös vastuullisia tehtäviä PAMin valiokunnissa.

LÄHDE: töISSä-henkilöstölehti 3/2013


2.8.1 Liikkeenluovutukset

Liikkeenluovutuksissa ISS noudattaa sitovaa lainsäädäntöä. Liikkeenluovutuksissa henkilöt siirtyvät ISS:n palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä. ISS soveltaa luovuttajaa sitovaa työehtosopimusta kuluvan tes-kauden ajan, minkä jälkeen siirrytään soveltamaan ISS:ää sitovaa työehtosopimusta.

Liikkeenluovutusten määrä 2003-2013
 
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ka.
Liikkeenluovutuksia 12 12 11 12 14 13 14 9 8 6 13 11
Henkilömäärä 122 86 64 66 380 90 602 60 117 88 162 167